Main

White Widow

White Widow is a mycorrhizal powder containing endomycorrhizal spores.

Shop-Now-button

Retail Prices
  • 2 oz. – $34.40
  • 4 oz. – $60.35
  • 8 oz. – $106.47
  • 1 lb. – $202.31

Endomycorrhizae:

Glomus clarum……………………..6,250 prop/cc
Glomus aggregatum………………6,050 prop/cc
Glomus intraradices……………….5,650 prop/cc
Glomus mosseae…………………..5,500 prop/cc
Glomus deserticola………………..5,200 prop/cc
Glomus etunicatum………………..5,000 prop/cc
Gigaspora margarita……………….4,950 prop/cc
Glomus brasillanum…………………4,650 prop/cc
Glomus monosporum………………4,500 prop/cc


, , , , , , , ,